Algemene voorwaarden

Zowel huurder als verhuurder kunnen vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie of een bezichtiging. Dit kunt u ook doen doormiddel van het onderstaande formulier in te vullen. Graag tot ziens.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. http://www.bakkerhuuradvies.nl, Carolieweg 11, 9711LP Groningen

1.2. Opdrachtgever: Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die http://www.bakkerhuuradvies.nl een opdracht heeft verstrekt tot het bemiddelen bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de voorwaarden door opdrachtgever.

2.2. Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren, een recente salarisspecificatie en eventuele werkgeversverklaring of accountantsverklaring aan http://www.bakkerhuuradvies.nl te overleggen. De door opdrachtgever verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt.

2.3. Alle door http://www.bakkerhuuradvies.nl gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

2.4. Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.

Artikel 3 Kosten van inschrijving

3.1. Opdrachtgever is aan http://www.bakkerhuuradvies.nl geen inschrijfgeld verschuldigd voor inschrijving.

Artikel 4 Werkzaamheden

4.1. De aanvang van de werkzaamheden door http://www.bakkerhuuradvies.nl geschiedt na ontvangst van kopie identiteitspapieren, en recente salarisspecificatie en eventuele werkgeversverklaring of accountantverklaring.

4.2. De werkzaamheden die door Bakker-adviseur zullen worden verricht, houden het bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur en verhuur in.

Artikel 5 Betaling

5.1. Indien http://www.bakkerhuuradvies.nl erin slaagt om woonruimte voor de opdrachtgever, diens familie of andere relaties te verwerven en hieruit een huurovereenkomst voortvloeit dan is opdrachtgever hiervoor een courtage aan http://www.bakkerhuuradvies.nl verschuldigd. Deze courtage dient bij acceptatie binnen 48 uur op aangegeven bankrekeningnummer te worden voldaan en de hoogte hiervan wordt beoordeeld naar gemaakte uren.

5.2. Indien in de maand huur servicekosten en/of energiekosten zijn inbegrepen, dan maakt dat voor de hoogte van de courtage niet uit.

5.3. De in lid 1. en lid 2. van dit artikel genoemde bedragen zijn éénmalig aan http://www.bakkerhuuradvies.nl verschuldigd.

5.4. Indien uit de advisering van Bakker huuradvies courtage verschuldigd is ligt die gelijk aan het percentage welk door de NVM wordt gehanteerd.

5.5. De woonruimte kan niet eerder worden betrokken, dan nadat de verschuldigde courtage en verschuldigde maandhuur en borgen zijn voldaan en de huurovereenkomst door partijen is ondertekend.

5.6. Eventuele gerechtelijke kosten of buitengerechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van debiteur komen.

5.7. Indien huurder afziet van een huurcontract waarvoor de bemiddelingskosten reeds zijn betaald, wordt in geval van opzegging/verzuim de kosten van bemiddeling/courtage voor 75% gerestitueerd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. http://www.bakkerhuuradvies.nl is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen als verhuurder nakomst. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden.

6.2. http://www.bakkerhuuradvies.nl kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door http://www.bakkerhuuradvies.nl verstrekte informatie.

 

_______________________________________________________________________________________

 

Terms and conditions

Temperary translated by Google Translate:

 

 

Both tenant and landlord can feel free to contact us for more information or an appointment. This can also be done through the following form. Hope to see you.

Article 1 Definitions

In these terms and conditions shall apply:

1.1. http://www.bakkerhuuradvies.nl, Carolieweg 11, 9711LP Groningen

1.2. Client: Any natural or legal person, who http://www.bakkerhuuradvies.nl command has to mediate in finding housing or office space.

Article 2 Establishment Agreement

2.1. The mediation agreement is concluded by signing the mediation requirements by client.

2.2. Before an agreement is reached, the client is obliged valid identity papers, a recent salary slip and any employer's statement or auditor to http://www.bakkerhuuradvies.nl required. The information provided by the customer will not be provided to third parties.

2.3. All offers made by http://www.bakkerhuuradvies.nl of living or business space, both written and oral, are binding. Client can not derive any rights.

2.4. If the client is eligible for housing for which a residence permit is required, then obtaining of the authorization for the account and risk of the client itself.

Article 3 Costs of registration

3.1. Client is http://www.bakkerhuuradvies.nl no registration fee for registration.

Article 4 Activities

4.1. The commencement of work by http://www.bakkerhuuradvies.nl due on receipt of copy identity papers, and recent salary slip and any employer's declaration or statement audit.

4.2. The work by Bakker consultant living mediation will be conducted, keep visiting and advising in the field of tenancies in.

Article 5 Payment

5.1. If http://www.bakkerhuuradvies.nl manages to housing for the client, his family or other relationships to acquire a lease resulting therefrom and then the client has a conciliation commission to http://www.bakkerhuuradvies.nl owed. This commission should acceptance within 48 hours at the indicated bank account to be paid and amounts to € 650, - (excl. VAT) for mediation of a dwelling, € 500, - (excl. VAT) for mediation of a studio included (with own kitchen, bathroom and toilet), € 350, - (excl. VAT) for mediation of a studio plus (with kitchen), € 250, - (excl. VAT) for a room and € 50, - (incl. VAT ) for mediation of a garage, which was acquired by http://www.bakkerhuuradvies.nl.

5.2. If the monthly rent service and / or energy costs are included, it means that the amount of the commission not.

5.3. In paragraph 1. and 2. of this article amounts to http://www.bakkerhuuradvies.nl once owed.

5.4. If the mediation by http://www.bakkerhuuradvies.nl for client a contract arises, the client brokerage fee which is equal to the percentage by which the estate is handled.

5.5. The home can not be more involved, until the brokerage fee and payable monthly rent and guarantors are met and the lease is signed by the parties.

5.6. Any court costs or extrajudicial costs will be in default of payment on behalf of debtor.

5.7. If tenant abandons a lease for which the agency fee has already been paid, in case of cancellation/ absenteeism costs of mediation / brokerage for 75% refundable.

Article 6 Liability

6.1. http://www.bakkerhuuradvies.nl is not responsible for the way in which a lessor, after signing the contract, its obligations as a landlord nakomst. Clients should always directly leased directly.

6.2. http://www.bakkerhuuradvies.nl can, partly because of its dependence on third parties For debugging information, no warranty for the correctness, completeness and topicality of the information provided by http://www.bakkerhuuradvies.nl.